Disclaimer OABv B.V.

Algemeen

Gebruik van onze site is onderworpen aan de onderstaande voorwaarden en beperkingen. Toegang tot en het gebruik van onze site betekent dat de gebruiker instemt met onderstaande en de algemene voorwaarden van OABv B.V.

Gebruik website

De op deze website getoonde informatie wordt door OABv B.V. met zorg samengesteld, doch voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. OABv B.V. verstrekt door middel van deze website louter informatie over producten en diensten die door OABv BV worden aangeboden. Wijzigingen kunnen zonder voorafgaande mededeling worden aangebracht.

Informatie van derden, producten en diensten

Verwijzingen of hyperlinks naar andere sites die niet het eigendom zijn van OABv B.V., zijn slechts opgenomen ter informatie van de gebruiker van deze sites. Hoewel OABv B.V. uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten en/of diensten die daarop worden aangeboden. OABv B.V. geeft geen enkele garantie noch aanvaardt zij enigerlei aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud van dergelijke sites.

Intellectuele eigendomsrechten

Alle op deze site afgebeelde gegevens, waaronder begrepen teksten, foto’s, illustraties, grafisch materiaal, (handels)namen, logo’s, waren- en dienstmerken, zijn in eigendom of licentie bij OABv B.V. en worden beschermd door auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht, tenzij anders vermeld. De (intellectuele) eigendomsrechten gaan op geen enkele wijze over op (rechts)personen die toegang krijgen tot deze site. Het is de gebruiker van deze site niet toegestaan de inhoud van deze site, of onderdelen hiervan te vermenigvuldigen, door te sturen, te distribueren, te verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder de uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van OABv B.V.

Geen aansprakelijkheid

Iedere aansprakelijkheid voor eventuele schade ten gevolge van toegang tot en gebruik van deze site worden door OABv B.V. uitdrukkelijk afgewezen. Tevens wordt geen garantie geboden voor het foutloos en ononderbroken functioneren van deze site. Hoewel OABv B.V. zich tot het uiterste inspant om de inhoud van deze sites zo actueel en volledig mogelijk te houden, kan zij geen enkele garantie bieden voor de nauwkeurigheid, geldigheid, volledigheid of actualiteit van de informatie die op deze site worden gepubliceerd of waartoe via deze site toegang wordt geboden. OABv B.V. aanvaardt in dat verband geen enkele aansprakelijkheid.

Toepasselijk recht

Op deze site en op deze disclaimer is het Nederlands recht van toepassing.

Wijzigingen

De informatie en aanbevelingen kunnen zonder voorafgaande mededeling worden gewijzigd. OABv B.V. verstrekt door middel van deze site informatie over producten en diensten. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Klachtenservice

Wij stellen het bijzonder op prijs wanneer u uw vraag, probleem of klacht aan ons kenbaar maakt. Alleen dan kunnen wij immers proberen een passende oplossing te vinden. Bovendien biedt het ons de kans om de service aan onze klanten te verbeteren.