Algemene voorwaarden producten en diensten

 1. Cursussen en overige diensten
  1. De diverse cursussen en/of overige diensten kunnen schriftelijk of per e-mail besteld worden.
  2. OABv B.V. zal voor wat betreft haar cursussen een schriftelijke bevestiging sturen, waarin tijd, plaats en andere bijzonderheden worden vermeld.
  3. Indien de cursus c.q. oefening op de gevraagde datum en/of tijd is volgeboekt, zal OABv B.V. zo mogelijk een alternatief voorstel doen.
  4. Cursussen en/of oefeningen die onder voorbehoud geboekt worden bij OABv B.V. en onverhoopt niet doorgaan, zullen volgens punt 4.a in rekening worden gebracht.
  5. Wijzigingen van het aantal deelnemers kunnen tot 14 dagen voor aanvang van de cursus, zonder kosten worden doorgegeven, echter met handhaving van het minimum aantal deelnemers, welke per offerte beschreven staat.
 2. Materialen
  1. OABv B.V. heeft met grote zorgvuldigheid haar prijslijst samengesteld. Het is echter niet uit te sluiten dat er typefouten zijn gemaakt. De genoemde prijzen zijn daarom onder voorbehoud. Alle genoemde prijzen zijn exclusief BTW.
  2. Bij alle leveringen die gebracht en/of verzonden worden, worden verzendkosten in rekening gebracht: 0 – 10 kg € 12,50 (= excl. 21% BTW) 10 – 30 kg € 20,- (= excl. 21% BTW)
  3. Materialen kunnen uitsluitend schriftelijk of per e-mail besteld worden.
  4. Bij levering van materialen op rekening hanteert OABv B.V. de hieronder genoemde wijze van betalingen.
  5. De geleverde materialen moeten binnen 8 werkdagen na levering worden gereclameerd. Indien deze termijn overschreden wordt kunnen de geleverde materialen niet meer geretourneerd worden.
 3. Betalingen
  1. Cursussen worden zo spoedig mogelijk gefactureerd, tenzij anders overeengekomen. Geleverde materialen en overige diensten worden zo spoedig mogelijk na levering gefactureerd. Alle cursussen, materialen en overige diensten worden door heel Nederland geleverd.
  2. Facturen dienen uiterlijk 30 dagen na factuurdatum te worden voldaan.
  3. Indien de cliënt in gebreke blijft de factuur te betalen, zal bij de tweede herinnering, 10% administratiekosten verschuldigd zijn.
  4. Indien de vordering uit handen wordt gegeven aan een deurwaarder, zullen alle hieruit voortvloeiende kosten aan de cliënt worden doorberekend.
 4. Annulering
  1. De cliënt is bij annulering of uitstel van cursussen en/of oefeningen van OABv B.V. de volgende kosten verschuldigd: 1 maand tot 11 werkdagen voor aanvang : 75% van het factuurbedrag; 10 werkdagen tot aanvang : 100% van het factuurbedrag.
  2. Onder "werkdag" wordt verstaan maandag t/m vrijdag.
  3. Indien een cursist annuleert op de dag van de cursus, dan wel niet verschijnt, is men het volledige cursusgeld verschuldigd.
  4. Annulering bij aanvraag inzet EHBO’ers gelden de volgende regels: 48 uur voor aanvang inzet : 100% van het factuurbedrag; tussen 1 week tot 48 uur voor aanvang inzet : 50% van het factuurbedrag; tussen 2 weken tot 1 week voor aanvang inzet : 25% van het factuurbedrag.
 5. Schade
  1. Schade aan bezittingen en/of kleding, of letsel van de cursist of bezoeker, komen voor rekening van de cliënt of bezoeker, tenzij de schade is veroorzaakt door OABv B.V., of een persoon waarvoor OABv B.V. aansprakelijk is of deze anderszins volgens de wet aan OABv B.V. moet worden toegerekend.
 6. Inzet van EHBO’ers
  1. De organisatie van het evenement blijft verantwoordelijk voor het evenement en dient overeenkomstig de wettelijke bepalingen, een dekkende evenementen-verzekering af te sluiten, welke ook de activiteiten van de vrijwillige EHBO’ers van OABv B.V. dekt.
  2. De opdrachtgever is en blijft te allen tijde verantwoordelijk voor het door hem georganiseerde evenement. Hij kan deze verantwoordelijkheid nooit delegeren aan OABv B.V. of haar vrijwilligers.

OABv B.V., opgesteld 2 januari 1989. Gewijzigd 12 december 2012.
(Zoals deze gedeponeerd zijn bij de K.v.K. te Den Haag onder nr. 2712.45.45)