Disclaimer OABv B.V. en Privacywet

Disclaimer OABv B.V.:

Algemeen

Gebruik van onze site is onderworpen aan de onderstaande voorwaarden en beperkingen. Toegang tot en het gebruik van onze site betekent dat de gebruiker instemt met onderstaande en de algemene voorwaarden van OABv B.V.

Gebruik website

De op deze website getoonde informatie wordt door OABv B.V. met zorg samengesteld, doch voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. OABv B.V. verstrekt door middel van deze website louter informatie over producten en diensten die door OABv B.V. worden aangeboden. Wijzigingen kunnen zonder voorafgaande mededeling worden aangebracht.

Informatie van derden, producten en diensten

Verwijzingen of hyperlinks naar andere sites die niet het eigendom zijn van OABv B.V., zijn slechts opgenomen ter informatie van de gebruiker van deze sites. Hoewel OABv B.V. uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten en/of diensten die daarop worden aangeboden. OABv B.V. geeft geen enkele garantie noch aanvaardt zij enigerlei aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud van dergelijke sites.

Intellectuele eigendomsrechten

Alle op deze site afgebeelde gegevens, waaronder begrepen teksten, foto’s, illustraties, grafisch materiaal, (handels)namen, logo’s, waren- en dienstmerken, zijn in eigendom of licentie bij OABv B.V. en worden beschermd door auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht, tenzij anders vermeld. De (intellectuele) eigendomsrechten gaan op geen enkele wijze over op (rechts)personen die toegang krijgen tot deze site. Het is de gebruiker van deze site niet toegestaan de inhoud van deze site, of onderdelen hiervan te vermenigvuldigen, door te sturen, te distribueren, te verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder de uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van OABv B.V.

Geen aansprakelijkheid

Iedere aansprakelijkheid voor eventuele schade ten gevolge van toegang tot en gebruik van deze site worden door OABv B.V. uitdrukkelijk afgewezen. Tevens wordt geen garantie geboden voor het foutloos en ononderbroken functioneren van deze site. Hoewel OABv B.V. zich tot het uiterste inspant om de inhoud van deze site zo actueel en volledig mogelijk te houden, kan zij geen enkele garantie bieden voor de nauwkeurigheid, geldigheid, volledigheid of actualiteit van de informatie die op deze site worden gepubliceerd of waartoe via deze site toegang wordt geboden. OABv B.V. aanvaardt in dat verband geen enkele aansprakelijkheid.

Toepasselijk recht

Op deze site en op deze disclaimer is het Nederlands recht van toepassing.

Wijzigingen

De informatie en aanbevelingen kunnen zonder voorafgaande mededeling worden gewijzigd. OABv B.V. verstrekt door middel van deze site informatie over producten en diensten. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Klachtenservice

Wij stellen het bijzonder op prijs wanneer u uw vraag, probleem of klacht aan ons kenbaar maakt. Alleen dan kunnen wij immers proberen een passende oplossing te vinden. Bovendien biedt het ons de kans om de service aan onze klanten te verbeteren.

Privacy Statement:

OABv B.V. is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel van Den Haag onder nummer: 27124545.

De persoonsgegevens van onze klanten die wij archiveren zijn: naam, geboortedatum, geslacht, bedrijfsnaam, cursushistorie en zo nodig emailadres.De persoonsgegevens van particulieren die wij archiveren zijn: naam, adres, geboortedatum, geslacht, cursushistorie en zo nodig emailadres. 

Het doel voor de verwerking van uw persoonsgegevens is het verkrijgen van een diploma of certificaat. Indien u hier niet mee instemt kunnen wij het diploma of certificaat niet verstrekken. OABv B.V. werkt uitsluitend met onafhankelijke certificeringsbedrijven: het NIBHV, het Oranje Kruis, ERC en NRR.     

Uw persoonsgegevens worden bij OABv B.V. opgeslagen in een Cursisten Management Systeem (CMS). Dit systeem is beveiligd met een inlognaam en wachtwoord en er kan alleen ingelogd worden door personeel van OABv B.V. Uw persoonsgegevens worden bewaard zolang u het diploma of certificaat bij OABv B.V. geldig houdt en zolang de wet dit ons verplicht (bijvoorbeeld de Belastingdienst). Indien u niet meer uw cursussen bij OABv B.V. volgt zullen uw gegevens na twee jaar verwijderd worden uit ons Cursisten Management Systeem (CMS).

U heeft recht op inzage, rectificatie of het wissen van uw persoonsgegevens uit het CMS. Per mail kunt u hier een verzoek voor indienen: oabv@oabv.nl

U heeft het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Mocht OABv B.V. in de toekomst gebruik maken van foto's of video's waar u op te zien bent, zal daar vooraf schriftelijke toestemming voor worden gevraagd. Als u toestemming heeft gegeven kunt u deze altijd weer intrekken.

Den Haag, 25 mei 2018